Medlemssidor


Stiftelsen Lärlingsfrämjandet har två prioriterade insatsområden, breddad rekrytering till yrkesutbildning och kvalitetsutveckling av arbetsplatsförlagt lärande, APL. Inom varje område fångar vi upp initiativ från medlemmarna och organiserar utbyte av idéer och erfarenheter. Därutöver söker vi nya former för samverkan mellan skolor med lärlingsutbildningar, regionalt och programvis

Modeller, metoder och verktyg

Rekrytering till yrkesutbildningar

Många gymnasieskolor har få sökande till yrkesprogrammen och ser inte heller potentialen i modern lärlingsutbildning där hälften av undervisningstiden är förlagd till en arbetsplats.

För att ändra bilden måste studie-och yrkesvägledningen i grundskolan förstärkas så att fler unga tidigt ser möjligheterna inom olika yrkesområden. Då kan också fler ungdomar se att lärlingsutbildning är en snabb väg till egen försörjning och vuxenliv.

Skolans vägledningsprocess ska börja tidigt och ha strukturer som är tydliga och transparanta för vägledare, lärare, elever och föräldrar och uppföljningsbara på individ-och gruppnivå för skolhuvudmännen. Då förebyggs ogenomtänkta gymnasieval och val som är könsstereotypa eller socioekonomiskt begränsade.

Lärare och vägledare i några av Lärlingsfrämjandets medlemsskolor har utarbetat en modell – ”Spana på ett yrke” – som bygger på integration av skolans studie-och yrkesvägledning med både prao och ämnesundervisningen. Här finns också praoappen LoopMe, ”rekryteringssajten” Bli lärling” samt en självskattningsenkät där varje grundskola kan bedöma var på skalan bra – godtagbart den egna vägledningen ligger. Här finns också embryot till en webbplats som ska visa utbudet av lärlingsutbidningar och lärlingsplatser i hela Sverige, www.larlingsplatsen.se som skapats i samarbete med GR, Göteborgsregionens kommunalförbund.

Kvalitetsutveckling av APL

Nyckeln till kvalitet i utbildning av lärlingar är ett nära och förtroendefullt samarbete mellan skolan och arbetsplatserna – annars skulle det helt enkelt inte fungera när eleverna tillbringar hälften av utbildningstiden utanför skolan. Lärprocessen skiljer sig då också från den traditionella skolförlagda undervisningen. Särskilt i början ställer detta högre krav på yrkeslärarna som dock efterhand konstaterar att man som ”lärlingslärare” har en mera omväxlande och stimulerande vardag. Samtidigt spelar skolans ”lärlingskoordinatorer” en mångsidig nyckelroll i kontakter med arbetsplatserna, administration och utveckling av APL m m

Även om skolan har hög kvalitet i APL är dokumentationen inte alltid kommunicerbar. Lärlingsfrämjandet ägnar därför särskilt intresse åt metoder och verktyg som kan visa vad som fungerar och vad som kan förbättras. Flera skolornhar medverkat i ME Analytics arbete med att ta fram lärlingsappen LoopMe som underlättar planering, genomförande och uppföljning av lärprocessen på både individ- och gruppnivå. Loopar finns nu för ett stort antal kurser inom flertalet program. Vi har också utformat kvalitetsenkäter och en modell för ökad integration mellan gymnasiegemensamma ämnen och APL. Lärlingsfrämjandet samarbetar också med Marks gymnasieskola för att vidareutveckla APL-admin, ett digitalt verktyg som tillkommit på skolans initiativ och utvecklats av ITCM för att underlätta alla administrativa rutiner kring APL.

Övrigt

Dokument från årsmötet i Göteborg 17-18 mars 2022

Lärlingsfrämjandets årsmöte är ett tillfälle för yrkeslärare, koordinatorer och skolledare att utbyta idéer och erfarenheter. Här finns dokument från årsmötet i Göteborg 17-18 mars 2022.


Årsmötesprogram, utvärdering och verksamhetsplanering
Föreläsningar och presentationer

Nätverk inom nätverket

Under året ska vi också fortsätta att söka former för ”nätverk inom nätverket” där skolor samarbetar regionalt t ex för att bredda rekryteringen av lärlingar och lärlingsplatser och lyfta fram lärlingsutbildningarna som ett viktigt led i arbetet med de regionala kompetensplattformarna. På liknande sätt kan samarbete ”programvis” göra det lättare att t ex uppdatera läromedel eller utveckla kontakterna med arbetsmarknadens organisationer för att sprida information om lärlingsutbildningarnas möjligheter att öka utbudet av anställningsbara ungdomar

Årets lärling

Lärlingsfrämjandets stipendier har 2022 tilldelats lärlingar i Mark, Göteborg, Kungsbacka, Uddevalla och Örnsköldsvik